Mo’ua USD$5.7 miliona ‘a e Pule’anga ki he tila Satelaite ‘a Tui Uata mo e Kacific

Tui Uata signs 15 year contract with Kacific

0
1698

Nuku’alofa, Tonga – Kuo tuku mai e ongoongo mei he feme’aki i Fale Alea ‘i he ‘ahoni, 3 ‘o Sune, kuo mo’ua pa’anga $5.7 miliona USD ‘a e Pule’anga Tonga ‘i he maumau’i ‘a e aleapau na’e fakahoko ‘ehe Minisita Leipa Tu’i Uata, moe CEO Christian Patouraux ‘a e kautaha Satelaite ko e Kacific.

Mei he peesi ‘a Fale Alea ‘i he Facebook:

Ko e ngaahi fakaikiiki eni mei Fale Alea ‘i he ta’u kuoosi, taimi na’e kei Pule’anga ai ‘a PM Akilisi Pohiva, ki hono alea’i e aleapau moe Kautaha Satelaite Kacific.

Na’e lahi e longoa’aa mo e fetukuaki fekauki mo e konituleki ta’u 15 na’e pehe kuo osi fakamo’oni aleapau kia a Tui Uata moe CEO ‘o e Kacific ‘i he’enau fakataha ‘i Fiji.

FAKAPAPAU’I PULE’ANGA TE’EKI FAKAMO’ONI ALEAPAU MO E KAUTAHA SATELAITE KACIFIC

Fakahā ‘e he ‘Eiki Minisita Pa’anga he houa efiafi ‘o e ‘aho ni ‘i Fale Alea ‘oku te’eki maau ‘a e aleapau e Pule’anga mo e Kautaha Kacific fekau’aki mo e Kautaha Satelaite ‘a e Pule’anga.

Ko e fakamatala eni ‘a e ‘Eiki Minisita Pohiva Tu’i’onetoa ‘i he teu nga’unu ‘a e Pule’anga ke ngāue’aki ‘a e tekinolosia he fetu’utaki ke tukuatu ai ‘a e ngaahi fakamatala fakamatala fekau’aki mo ‘ene ngaahi ngāue pē ‘oku ‘iloa he lea fakapilitania ko e e-Government.

‘I he’ene me’a’ oku te’eki ai ha fu’u me’a ‘e maau ka ‘oku kei fai ‘a e talatalanoa ki ai koe’uhi he ‘ikai ke lele pē ‘a Tonga he ngāue’aki ‘a e fetu’utaki ‘initaneti ‘o ngāue’aki ‘a e keipolo ‘i kilisitahi pē fibre optic. KĀ kuo pau pē ke ‘i ai mo e konga he fetu’utaki ki he fanga ki’i ‘otu motu ke ngāue’aki ‘o fakafou he satelaite. ‘A ia ‘i he me’a ‘a e Minisita Pa’anga, ‘oku fai e feingá ke a’u ki ai.

“Ka ‘oku te’eki maau lelei ‘a e talatalanoa ko ia. Kā te tau fononga pē mo e fakakaukau ke ‘oua li’ekina ha taha tautautefito ki he ngaahi ‘otu motu ki tahi,” fakatatau ki he me’a e Minsita Pa’anga.

Ko e tali eni ‘a Hon. Tu’i’onetoa ‘i hono fakafehu’ia ia ‘e he Fakafofongá Kakai ‘o Tongatapu 3, Siaosi Sovaleni koe’uhi ko e ‘osi tukumai e fakamatala na’e fakamo’oni ‘a e Pule’anga mo e Kacific. ‘A ia na’a ne faka’ikai’i ‘a e fakamatala ko eni koē’uhi ‘oku kehekehe pē ‘a e fa’u ‘o e kautaha satelaite ko e sino fakalao ‘a e Pule’anga.

‘I he fakamatala ‘a e ‘Eiki Minisita Pa’anga fēlāve’i mo e fakakaukau ki he satelaité pea mo e teuaki atu ‘a e Pulenaga ke ngāue’aki ‘a e founga fo’ou ke ngaue’aki ‘a e tekinolosia he fetu’utaki ke tukuatu ai ‘a e fakamatala mo e ngaahi ngāue ‘a e Pule’anga pē E-government he lea fakapilitānia.

‘Oku ‘i Tonga ni ‘a e Talēkita ‘o e Va’a Tekinolosia mo e Fakamatala e ‘Univesiti ‘a e Pasifiki Tonga (USP) ‘i Fisi ko e matapule Tonga ko Kisione Finau ke fai ha talatalanoa ‘apongipongí mo e kau ‘Ofisa Pule Ngāue pē CEO ‘a e Pule’anga pehē ki he kau ngāue fakatekinikale fekau’aki mo e fokotu’utu’u ko eni ki he e-Government.

Pehē ‘e he Minisita Pa’anga na’e tali he Kapineti ke ne tokanga’i ‘a e fo’i polokalama ngāue ko eni. ‘A ia na’a ne me’a atu ai ki he USP ‘i Fisi mo e ‘amanaki ‘e tokoni mai ‘a e ‘Univesiti ‘o e Pasifiki Tonga hono fakaa’u ‘a e taumu’a ngāue ko eni.

Felave’i leva mo e Kautaha Satelaite ‘oku kei fai ‘a e talatalanoa ki ai neongo ‘a e lahi ‘a e ngaahi kautaha kau ai mo e kautaha Kacific.

Uike kuo ‘osi na’e ‘ohake ‘a e tokanga e Fakafofongá Nōpele fika 1 ‘o Ha’apai Lord Tu’iha’angana fekau’aki mo e Kautaha Satelaite ‘a e Pule’anga koe’uhi ko e fakamatala kuo nau tukumai ‘oku fakataumu’a ‘a e fakakaukau ni ke fakaa’u ki he fanga ki’i motu iikí ‘a e fakalakalaka he akó mo e mo’ui.

Pehē ‘e Lord Tu’iha’angana kuo ‘osi fakaa’u lelei pē ‘e he ongo kautaha fetu’utaki TCC mo e Digicel ‘a ‘ena faifatongia ki he fanga ki’i motu ‘o Ha’apai pehē ki Vava’u he telefoni mo e ‘intaneti.

“Kapau ko e ‘uhinga ki he tu’unga fakaako, ko e tu’unga ko ē akó ‘i he fanga ki’i ‘otu motu iikí hangē ko Ha’apai ko e lautohi Pule’anga pē Sea. Ko Nōmuka pē ‘oku ‘i ai e kolisi ‘e taha ai pea ko e meimei ko e ngaahi kolisi ‘a e Pule’anga mo e ngaahi siasi ‘oku tu’u pē ia he motu lahí ‘i Līfuka.

Ko e Vava’u ko e lave’i e motu’a ni tatau mo Vava’u ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha kolisi ia ha ki’i motu. Ko e ngaahi kolisi ‘oku tu’u pē ia ‘i Neiafu,” he fakamalanga Lord Tu’iha’angana.

Taimi tatau na’a ne fakahā ‘oku lele lelei pē mo e polokalama ako ki he ngaahi lautohi ‘i he letio ki he ngaahi motu. ‘A ia ‘oku fē’unga pē polokalama letiō ma’a e fānau. Na’a ne to e pehē foki lolotonga pē ‘a e fakahoko lelei pē ‘a e sēvesi ko iá he ongo kautaha telefoni ‘i he lolotonga ni kuo to e fokotu’u satelaite e Pule’anga ia.

‘I he tali mei he Pule’anga na’e fakahā ai ‘e he ‘Eiki Minisita Fefakatau’aki ko e taumu’a e fokotu’u Kautaha Satelaite ‘a e Pule’anga ke fakaa’u ‘a e ‘initaneti ki motu makatu’unga he ‘uhinga ke ‘oua ‘e li’ekina ha taha.

Na’a ne fakahā ko e fānau ako ‘i motu ‘oku ako’i pē ‘e he tokotaha faiako ‘e taha ‘a e kalasi 1-6.

“Sio ki he lavea ‘etau fānau ka koe’uhí ‘oku nau si’i ‘i motu. Koe’uhí ko e kehekehe ‘o e silapa ‘o e kalasi ‘uluaki pea ‘oku hangē ia hano langa ha fale ke ‘ai e fakava’e ke lava. ‘Alu hake ki he ngaahi tūliki kehekehe ke ma’u … He ‘ikai ke tau kei pae e kakai mo e fānau ko eni ‘o ako’i pē ha fo’i loki ako ‘e taha koe’uhí ko e tōnounou fakafaiako, pē ko e tōnounou ‘a e tekinolosia. Fika ua, ‘oku mo’oni ‘aupito pē ia ‘oku ‘i ai ‘a e polokalama ia ‘a e lētiō, kā ke mou manatu’i ko e fānau he ‘ikai ke ako’i fakataha ‘a e kalasi ‘uluaki ki he kalasi ono,” he fakamatala ‘a Hon. Tu’i Uata

Na’e taukave’i foki ‘e he Fakafofongá Kakai ‘o Tongatapu Siaosi Sovaleni ki he Pule’anga ke ‘oua te nau lohiaki’i ‘a e kakai he ‘oku ‘ikai ko ha me’a fo’ou eni. ‘Ikai ngata ai kuo ‘osi a’u pē ‘a e o e fetu’utaki ‘initaneti ki he ‘u ‘otu motu.

“Nau ‘osi ma’u pē internet, nau ‘osi Facebook, ko e me’a eni ia ke ‘ai ke ‘ai ha ki’i senitā ai ‘ai mo ha komipiuta ai, ‘osi ma’u ‘e nautolu ‘a e fetu’utaki, ‘e ha’u leva eni ‘a e me’a ko ē ‘oku lau ‘e he Minisitā, hangē ia ko ē ha me’a fo’ou …,” he me’a ‘a e Minisita Mālōlō ki he Fakamatala mo e Tekinolosia.

Na’e fakahā foki ‘e he ‘Eiki Minisita Fefakatau’aki ‘i Fale Alea he uike kuo ‘osi ko e taumu’a e fokotu’utu’u ko eni ‘a e Pule’anga ke ma’ama’a ange totongi. ‘Ikai ko ia pē ka ke ‘oua ‘e li’ekina ha taha pea ke a’u e fetu’utaki ki he ongo Niua.

“Ko e totongi ko ē ‘o e satelaite ‘oku pa’anga ‘e $265 ‘Amelika ki he fo’i kikapaiti (Gigabyte) ‘e taha, ko e totongi ko eni ‘oku mau ma’u ‘i he satelaite ko eni ko ē ‘o e dealer ‘oku mau ‘ai ‘oku pa’anga pē ‘e $64.

‘Oku makatu’unga ‘a e usage pē ko e ngāue’aki ‘o e internet mo e voliume, ‘i he holo ‘a e fakamole ki lalo. Ko e totongi ko ē ‘a e ongo kautaha ko eni ‘e ua, taha ‘a e Pule’anga, taha ‘a e private, Digicel, ko ‘enau totongi ki he internet ki he motu’a ni ‘oku mamafa, pea ‘oku fiema’u ke connect ‘a e fiber ia ki he satelaite,” he fakamatala ‘a Hon. Uata.

‘I hono fehu’ia ‘e Tongatapu 3 pē ‘e hū mai ‘a e kautaha satelaite ‘o ma’ama’a ange he ngāue’aki fetu’utaki keipolo na’e fakapapau’i ‘e Hon. Tu’i Uata ‘io ‘e to e ma’ama’a ange ai e totongi ‘initaneti he ngaue’aki e satelaite fakahoa ki he totongi ngāue’aki e keipolo ‘initaneti.

Na’e fakahā heni ‘e Sovaleni ‘ene hoha’a koe’uhi ko e hū mai ‘a e kautaha satelaite ‘a e Pule’anga ‘e fē’au’auhi leva ia mo e TCC pehē ki he Digicel.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here