Teuteu ‘a e Pule’anga ki he fefolauaki

0
305

Nuku’alofa, Tonga – Ko e ngaahi konga mahu’inga eni mei he fakataha ‘a e Palemia mo e kau faiongoongo fekau’aki mo e teuteu ‘a Tonga ki he fakaava e kau’afonua.

Me’a ‘a e ‘Eiki Palemia Pohiva Tu’ionetoa 

“‘I he ‘etau tu’u fakalotofonua ‘i Tonga ni, ‘oku tau kei hao ai pe mei he COVID-19.

‘Oku ‘i ai ‘a e tokanga makehe ‘a e Pule’anga ki hotau kainga Tonga kotoa pe ‘oku lolotonga tukuvaka ‘i he ngaahi fonua muli. Pea na’e ‘i ai ‘a e ‘amanaki ‘e a’u mai ki he ‘aho ni, kuo faka’ata ‘a e kau ‘a fonua ‘o Tonga ki he fefolau’aki fakavaha’apule’anga’, pea ke foki mai ho tau kainga.

Fakatatau ki he fale’i fakarnuimuitaha ‘a e Potungaue Mo’ui, ‘oku kei ‘i ai pe ‘a e ngaahi ngaue ke fakakakato ke mateuteu peseti ‘e 100 ‘a Tonga ni, kimu’a kae toki faka’ata’ ‘a e fefolau’aki fakavaha’apule’anga, mo malava ke matu’uaki ha taimi kuo a’u mai ‘ai ‘a e COVID-19 ki Tonga’ ni.

‘I he’ene a’u mai ki he ‘aho ni, kuo lava ‘o fakakakato ‘a e ngaahi ngaue lahi ‘o kau ki heni ‘a e:

  • ‘Uluaki – Foomu lesisita ‘i he ‘initaneti ke fakafonu mo fakakakato ‘e he ‘etau kainga Tonga kotoa pe ‘oku nau tuku vakaa’ ‘i tu’apule’anga pea ‘oku nau faka’amu kenau foki mai ki Tonga’ ni. Koe ngaahi fakaikiiki ki he ngaahi foomu koeni e ma’u ia mei he Potungaue MEIDECCC;
  • Ua – ‘Oku lolotonga fakakakato ‘a e ngaahi ngaue ke maau ‘a e ngaahi nofo’anga’ mo e feitu’u ‘e fakahoko ai ‘a hono fakamavahe’ i ki ai ‘a e kakai Tonga kotoa pe ‘e tu’uta mai ki Tonga ni .
  • Tolu – Kuo lava e ngaue ki hono teuteu’i ‘a e ngaahi me’a sivi COVID-19 ke ngaue’aki ki he kakai kotoa pe ‘i he’ enau fuofua tu’uta mai’ pea pehe foki ki he’enau mavahe mei he feitu’u kuo fakamavahe’i kinautolu ki ai, ‘i he kakato ‘a e ‘aho ‘e 14.

‘I he uike kaha’u, ‘e kamata ai ‘a hono fakahoko ‘a e ngaahi ngaue fakaangaanga ki he founga ‘e ngaue’ aki ki hono tali ‘o ha taha ‘oku tu’uta mai ki Tonga’ni.

Lolotonga ‘a hono fakama’opo’opo mo fakahoko ‘a e ngaahi teuteu ko ‘eni ki he faka’ata ‘a e kau ‘a fonua, ‘oku toe fakafo’ou ai ‘a e Fakaha ‘o ha Tu’unga Fakafokifa ‘o kamata mei he ‘aho 11 ‘o Sune ki he ‘aho 8 ‘o Siulai 2020 tukukehe ‘o ka toe fakafo’ou.

‘Oku to e fakafo’ou foki mo e Fakaha ‘o ha Tu’unga Fakatu’utamaki ki he Mo’ui ‘o kamata mei he ‘aho 12 ‘o Sune ki he ‘aho 12 ‘o Sepitema 2020.

‘I he’ene pehe’, ‘e kei hokohoko atu aipe ‘a e ngaahi fakataputapui fakalotofonua, ‘o hange ko ia na’ e tuku atu ‘aneafi, ‘aho 11 ‘o Sune 2020.

  • ‘Uluaki – Koe ngaahi tapui ‘o e fe’alu’aki ‘i he po’uli, ‘e kamata ‘ia he taimi 12:00 tu’apo ‘o ngata ‘i he 5:00 pongipongi.
  • Ua – Ko e ngaahi fakataha’anga fakatokolahi mo e ngaahi ouau putu ‘oku kei fakangatangata pe ki he toko 50 ‘i loto ‘i fale, mo e toko 100 ‘i tu’a, tukukehe ‘a e fai’anga lotu mo e ngaahi ako’anga.
  • Tolu – ‘Oku kei fakamamafa’i ai pe ‘a e ngaahi tu’utu’uni mo e ngaahi fakahinohino kotoa pe kuo tuku atu mei he Potungaue Mo’ui ‘o kau ki ai ‘a e faka’ai’ai e tauhi e va mama’o fakaetangata’, pea mo e to’onga fakahaisini hange ko hono tauhi e nima ke ma’a.”

‘Oku tuku mai e fakatonutonu mei he Pule’anga ‘oku ikai ke mo’oni e ongoongo ‘oku teu folau mai e toko 50 mei New Zealand ‘I he uike kaha’u.

‘Oku ‘uluaki fakahoko ha palani teuteu (drill) pea toki vakai mei ai e tu’unga ke kamata ha folau mai e kakai Tonga nofo muli (repatriation flights).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here