Tukuhifo e CEO, Maikolo Fa’asolo, pea toloi e puna vakapuna ‘a e Lulutai

0
2070
Former CEO of Lulutai Airlines, Maikolo Fa'asolo

18 Sepitema, 2020 – Kuo osi eni e mahina ‘e 5 moe ‘ikai ke iai ha sevesi fefolauaki vakapauna ma’ae kakai fklotofonua i Tonga ni. Na’e talamai e kamata puna ‘a e Lulutai Airlines pea fakatau tikite leva kakai ke kamata puna he ‘aho ni 18/9/20 pe ko ‘apongipongi – ka kuo toloi mai.

 Ka koeni kuo mahino hono tukuhifo he’e Poate Lulutai ‘a Maikolo Fa’asolo mei he lakanga CEO. ‘Oku ai nai ha kaunga hono fakanofo ‘o Maikolo Fa’asolo meihe lakanga CEO ‘ae lulutai kihe toloi ae puna ae lulutai nae palani ke kamata he aho ni 18/9/20?

Koe tali ui ae pule’anga ‘oe kakai kihe kakai totongi tukuhau ‘oku nau fakapa’anga ‘ae lulutai pea fiema’u ke ‘ata ki tu’a e ngaue, tautefito ki he safety ‘a e vakapuna moe kakai ‘oku nau folauu.

 ‘Oku tonu ke fakahoko kihe kakai ‘oku nau fakapa’anga ae Lulutai ‘ae ‘uhinga oe tu’utu’u ni ko eni he kuo fai ‘ae fakamole lahi pea ‘oku ne uesia lahi ‘ae palani fefolauaki ‘aki ae kakai kuo ‘osi totongi enau tikite folau.

Oku ‘iai nai ha’a ne kaunga kihe Safety moe palani ngaue ae kautaha ?

Na’e fai nai e Fa’asolo ha ngaahi ngaue ikai fe’unga ke fakahifo ai? Na ‘oku lelei ke fai mai ha fakamatala a Maikolo Fa’asolo kihe mo’oni oe me’a kuo tukuaki’i ia ki ai ‘ehe Poate ae Lulutai.

 Koe ha ‘ae lau ae PASO moe Talekita oe Civil Aviation kihe me’a kuo hoko ?

 ‘Oku falala’anga nai ae ngaahi tu’utu’uni kuo fai ‘ehe Poate Lulutai mo ene kau ngaue  ma’ae Pule’anga mo ‘enau fokotu’utu’u ngaue oku fai he ngaahi mahina lahi kuo hili ?

 Ko hai nai e tokotaha fo’ou kuo fokotu’u atu kihe lakanga ko eni ?  ‘Oku taau nai ‘ae tokotaha kihe lakanga ni fakatatau kihe tu’utu’uni ‘ae lao ?

 ‘Oku ma’u nai ‘ehe CEO fo’ou ae taukei moe tu’unga faka-ako fe’unga ke tataki ‘a e ngaue pea mo fale’i ae Poate ?

 ‘Oku mahu’inga ke ngaue fakapotopoto ‘aki ‘a e pa’anga tukuhau ‘ae kakai he koe ta’etokanga lahi eni ia kuo hoko te’eki ke puna ‘a e vakapuna.

‘Oku tau ‘amanki ke puna ‘a fe ‘ae Lulutai pea kuo osi maau ‘a e ngaahi safety inspections mei he va’a tauata’ina mei muli ‘a e PASO?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here