Fakatonutonu ‘ehe RealTonga ‘a e ongoongo tukuaki’i loi ‘a e Kalonikali Tonga

RealTonga CEO, Tevita Palu, corrects false statements published by The Chronicle newspaper

0
1466
 Ko e Tali mo e Fakatonutonu mei he Pule Lahi ‘o e kautaha Real Tonga Airline ki he ngaahi ongoongo na’e pulusi pea tufaki ‘e he Kautaha Nusipepa, Ko e  Kalonikali Tonga, peesi 14, Voliume 1 Fika 2, ‘aho 18 ‘o Me 2020.

Fakatatau ki he fakamatala na’e pulusi, ko e ma’u’anga fakamatala ko e toko 6 na’a nau ngaue ki he Palu Aviation Services Ltd pea mo e Real Tonga Airline ‘a ia na’a nau mavahe ki he Pule’anga ‘o poupou mo kamata hono fo’u ‘o e Kautaha Fefolau’aki Vakapuna ‘a ia kuo fakahingoa ko e Lulutai Airlines Ltd ‘e he’ene ‘Afio, Taufa’ahau Tupou 6.

 

 

 1. Kalonikali Tonga:

‘Oku mahino ‘a e teke malohi ‘oku fai mei he kau faiongoongo, kae tautau tefito ki he letio hono kemipeini’i ‘o Tevita Palu ke tali ‘e he Pule’anga ke malu’I ‘ene no $12 miliona ‘o fakatatau mo ‘ene fokotu’u kuo ‘osi fakahu ki he Pule’anga

Real Tonga Airline:

1.Koe lahi ‘ae pa’anga na’e kole  kihe Pule’anga ke guarantor koe USD500K (nima kilu)

2.Koe issue na’e poupou ki ai ae media koe fakatangai atu ‘ae Real Tonga ki ha tokoni ae Pule’anga Tonga kihe feloau’aki vakapuna fakalotofonua ke kumi ha misini ke fetongi ae taha ‘oe misini ‘oe vakapuna ae Real Tonga na’e maumau lolotonga ae lockdown ihe Covid 19. Kuo te’eki ai ke kole ‘ehe Real Tonga ha tokoni malu’I $12 miliona meihe pule’anga Tonga.

 1. Kalonikali Tonga:

Na’e talu ‘a e kole ‘a Tevita Palu ‘i he 2014 ki he 2020 ‘a ia kuo ‘osi laka hake he ta’u ‘e 5 ‘ene kole ke partnership ‘a ‘ene Kautaha mo e Pule’anga mo e te’eki ai ke tali.

Real Tonga Airline:

‘Oku mo’oni ae toutou feinga ko eni ihe mahino kihe kautaha koe ngaue ‘eni oku fiema’u ha pa’anga lahi ki hono fakalele. Na’e mahu’inga ‘ia  ‘ae Real Tonga ke partnerahip ke fakapapau’I ‘oku lava ke fakahoko lelei ‘ae ngaue ko ‘eni ‘oka poupou ae pule’anga.

 1. Kalonikali Tonga:

‘Oku ‘ikai ko ha me’a fo’ou ‘a e malu’i ‘e he Pule’anga ia ha no fakataautaha mo e no fakapule’anga kapau ‘oku vakai ki ai ‘a e ngaahi pangike ‘oku lelei ‘a e koloa malu’i.

Real Tonga Airline:

Koe taha foki’ eni ‘ae ‘uhinga na’e fai ai ae kole kihe tokoni ‘ae pule’anga.

 1. Kalonikali Tonga:

Kuo mahino foki ‘a e tafoki ‘a Tevita Palu ‘o ngaue’aki e fiema’u ongoongo ‘a e ngaahi media Tokolahi ‘aupito ‘i Tonga ni kenau kemipeini’I ‘ene Airlines mo e ‘ikai ke fie tokoni ange ‘a e Pule’anga Tonga ‘o tali ‘ene kole pa’anga mo ‘ene kole ke malu’i ‘e he Pule’anga ‘ene no he TDB.

Real Tonga Airline:

‘OKU FIEMA’U EHE KAKAI AE MO’ONI  !

 1. Kalonikali Tonga:

‘Oku tukuaki’i hala ‘e Tevita Palu e pule’anga ‘o felave’i moe MA60 pea kuo ‘eke mo’ua ki he Pule’anga hili koia kuo ne ‘osi lease atu e vakapuna ke ne fakalele mo ngaahi ‘o kapau ‘e maumau, pe tu’u e vakapuna ‘i ha fa’ahinga taimi.

Real Tonga Airline:

 1. ‘Oku ‘ikai ke kakato ‘a e fakamatala ko eni, he ‘oku ‘ikai ke fakaha fakapatonu mai ko e ha ‘a e ngaahi TUKUAKI’I HALA ‘oku fai ‘e Tevita Palu (CEO ‘o e Real Tonga Airline) ‘o hange ko ‘ene ha ‘i ‘olunga.
 2. ‘Oku te’eki ke u ‘eke ha mo’ua felave’i mo hono fakalele ‘o e vaka MA60 ki he Pule’anga. Pea kapau ko e ‘uhinga ‘a e tohi ni, ki he ngaahi kole tokoni ‘oku fa’a fai ki he Pule’anga, ‘oku mo’oni na’e fa’a fakahoko ha kole tokoni ki he Pule’anga ‘o makatu’unga ‘i he ngaahi ‘uhinga fakapa’anga (Operational Cost) mo e ngaahi ‘uhinga faka-tekinikale. Ka kuo te’eki tu’otaha ke ‘eke ‘e he Real Tonga Airline ha mo’ua fekau’aki mo e vaka ni. Kole atu ki he ‘Etita Lahi ‘o e Kautaha Nusipepa ni kapau kuo ai ha ‘eke mo’ua, pea ne tuku mai hono fakaikiiki.
 3. Kalonikali Tonga:

Ko e aleapau ko ‘eni na’a nau felotoi ai moe pule’anga ’o ‘Akilisi Pohiva te ne fakalele mo lisi mai e MA60 moe Y12 ki he’ene kautaha vakapuna ke ne ngaue’aki ‘i he ki’i lisi na’e matu’aki ma’ama’a ‘aupito, ‘a ia na’e fakafuofua ki he $500 ki he mahina e vaka e taha pea pa’anga ‘e $1,500.00 he mahina ‘a e vakapuna ‘e taha.

Real Tonga Airline:

 1. ‘Oku mo’oni na’e fai ‘a e felotoi mo e Pule’anga Tonga ke lisi mai ‘a e vakapuna MA60 mo e Y12-E.
 2. ‘Oku ‘ikai mo’oni ‘a e totongi na’e pulusi ‘e he ‘Etita, tapu mo ia, tokua ‘oku $500 mo $1,500 ki he mahina ‘a hono lisi ‘a e ongo vaka. Ko hono fakatonutonu ‘oku ‘ikai ko e mahina, ka ko e houa puna ‘o e vaka (flight hours). ‘A ia ‘oku $1,150 ki he houa puna kotoa ‘oku puna ai ‘a e vaka MA60 pea $520 ki he houa puna kotoa ‘oku puna ai ‘a e vaka Y12-E.
MA60 Y12-E
TBU/VAV/TBU = 2 flight hours TBU/VAV/NTT/VAV/TBU = 6 flight hours
One return flight everyday TBU/VAV/NFO/VAV/TBU = 6 flight hours
26 days a month = 52 flight hours TBU/HPA/TBU = 2 flight hours
52 x 1,150 = $ 59,800 One return flight to each Niuas a month
One return flights to Ha’apai a day
12 x 520 = 6,240

52 x 520 = 27,040

Total Lease = $ 33,280

Ko e mata’ifika ko eni, ko e faka’avalisi pe. Ka ko hono fakalele ‘o e ongo vaka ni ‘oku toe lahi hake ‘a e totongi lisi faka-mahina ‘i e ongo mata’ifika ko eni.

 

‘Oku ou toe fokotu’u atu foki heni ki he ‘Etita Lahi ‘o e Kautaha Nusipepa, ke ke kataki fakatokanga’i ‘a e mahu’inga ‘oku totonu ‘a e fakamatala ‘oku ke pulusi. Ka ‘oku ke toe fiema’u ha fakamatala tonu kataki, fetu’utaki hangatonu mai ki he kautaha ni.

 1. Kalonikali Tonga:

Fakatauhoa ki he vakapuna ‘oku ne lolotonga lisi mai ke ne ngaue’aki he taimini. Na’a ne down payment ‘aki pe USD400, 000.00 pea ko ‘ene lisi fakamahina koe pa’anga USD27, 500.00 he mahina he taimi ni.

Real Tonga Airline:

‘Oku ‘ikai ke mo’oni ‘a e mahu’inga na’e pulusi mai ki hono down-payment ‘o e vakapuna Saab340. ‘Oku ‘ikai ko e USD400,000 ka ko e USD110,000

‘Oku tonu pe ‘a e lisi faka-mahina ‘oku USD27,500 ki he vaka ni.

 1. Kalonikali Tonga:

Ko e vakapuna ko eni ‘oku fakafuofua ‘oku ma’u e pa’anga tonga $80,000.00 he ‘aho. Ki he totongi fakamahina ‘ene lisi ki he 27,500 he mahina. Kapau ‘e liungaa’ki e ta’u ‘e taha ‘oku totonu ke ne ma’u e pan’anga ‘e ofi ki he $24 miliona he ta’u.

Real Tonga Ltd:

‘Oku malie ‘aupito ‘a e fika ko eni, ka ‘oku ou tui kapau na’e toe ma’u ‘e he ‘Etita ha toe fakamatala ‘oku totonu ange ‘o ‘ikai ke fakafalala ki he’eku kau ngaue ko eni na’e mavahe ki he Pule’anga, ‘oku ou tui na’e toe tonu ange ‘a e fakamatala ko eni. Kaekehe ko e ki’i fika eni ‘i lalo ke fakatonutonu atu ‘a e pa’anga fakalukufua ‘oku ma’u mei he Saab340 ‘i he ‘aho ‘e taha pe mahina ‘e taha. Ko e fika ni ‘e makatu’unga ki he puna ‘a e vaka tu’o 2 he ‘aho ki Vava’u pea foki, mo e puna tu’o taha ki Ha’apai pea foki he ‘aho ‘e taha.

Maximum Capacity = 34 seats

Available Seats For Sales (TBU/VAV) = 31 seats

Break-even Seats (TBU/VAV) = 19 seats (all flexi fare – $371)

Load Factor = 69%

Available Seats for Sales (TBU/HPA) = 30 seats

Break-even Seats (TBU/HPA) = 18 seats (all flexi fare – $261)

Load factor = 60%

Total Revenue as Break-even analysis = T$37,592 a day (about 10 millions a year)

 1. Kalonikali Tonga:

‘Oku tukuaki’I ‘e he kau ngaue ‘oku lohiaki’I ‘e Tevita Palu ‘a e ngaahi fika ‘oku ‘ave ki he Pule’anga pea mo e Kapineti pea ‘oku ne taki hala’I e Pule’anga, kae hili koi a, ‘oku lahi pe pa’anga ia na’e tanaki ‘e he Real Tonga ka koe pango ‘oku ne fakatafe ‘e ia e pa’anga ki he ngaahi feitu’u kehe mo e konga lahi ‘oku tuku pe ia ‘I Amelika ‘a ia ‘oku nofo ai hono mali mo ‘ene fanau.

Real Tonga Ltd:

Koe ngaahi fakamatala pa’anga ae kautaha kuo osi ‘atita ‘ehe pule’anga .

‘Oku ikai mo’oni ae ngaahi fakamatala moe tukuaki’i kihe ave pea fakahu i Amelika ha paanga.

‘Oku i Amelika hoku family kihe ako pea oku fai pe ‘e Tevita hono tauhi hono famili.

 1. Kalonikali Tonga:

Ko e tukuaki’I ‘oku maumau e vakapuna ‘I Vava’u ‘oku ‘ikai ke mo’oni ‘a e fakamatala ia ‘a Tevita Palu na’e fai ki he Letio ‘o pehe ko e pa’anga ‘oku fiema’u ki he konga ‘o e vakapuna ‘I Vava’u ‘oku fiema’u e $3 miliona tupu ki ai kae toki lava ‘o lele.

 

Real Tonga Ltd:

‘Ihe atakai oku ikai Covid 19. E lava ke ngaahi ae maumau ko eni iha uike nai e 6 -7. Ka ihe fakangatanagata ae covid e au kihe uike e 10-12.

Koe misini foou ke fetongi ae misini maumau oku paanga USD500K (nima kilu) approx. TOP1.3 miliona. Koe ngaahi oe misini maumau  e ofi pe ihe USD450K (fa kilu ) approx. TOP1.2 miliona. Koe ngaahi fakamole kehe (disrubtion cost)  kihe kau pasese ‘oku fakaofiofi ihe $150-$200K kihe uike ( 8 weeks x 150K = 1.2 miliona)

‘Oku I ai moe ngaahi fakamole kihe ka oku fakaofiofi kihe 3.5 miliona ae recover cost meihe maumau pehe ni. Fakatonganga’I ange kuo osi hoko ae ngaahi maumau  pehe ni ihe kuo hili pea koe fakamole angamaheni pe eni.

 1. Kalonikali Tonga:

‘Oku fakafehu’ia heni ‘a e tangata ni ko e Faifekau ‘I he kamata ke ne ngaue’aki ‘a e ngaahi fakamatala ta’emo’oni ke lohiaki’I ‘aki e kakai ‘o e fonua mo e pule’anga.

Real Tonga Ltd:

TAPU ALA KIHE ME’A MO ‘ENI TEKE LAVEA LAHI AI !!!!

 1. Kalonikali Tonga:

Fakatatau ki he fakamatala mei he Kautaha Vakapuna na’e lisi mai mei ai ‘e Tevita Palu e vakapuna ko e kongokonga ‘e fiema’u ‘oku ‘I he pa’anga pe ia e 4 afe USA. Pea ko e $8000 Tonga ka ‘oku ‘ikai $3 miliona ‘o hange ko ‘ene fakaha ki he Kapineti mo e fakaha ki he ngaahi media ‘I Tonga ni.

Real Tonga Ltd:

Koe totongi lisi vakapuna SAAB ‘oku USD 27500 lease tanaki ki ai moe maintenance reserve approx. USD 25,000 per month. (approx. TOP 120K per month)

 1. Kalonikali Tonga:

Na’e fakaha mei he kautaha ko eni, ko e totongi mo e mahu’inga ki ha fo’i misini fo’ou ‘o e vakapuna koi a, ‘oku ‘I he pa’anga pe ‘e 4 kilu Amelika pe USD400, 000.00 ki he fo’I misini set kakato fo’ou ‘aupito. Pea ‘oku hala mama’o ‘aupito e fakamatala ai kuo tuku atu ‘e Tevita Palu ki he kakai ‘o e fonua mo e Pule’anga Tonga.

Real Tonga Ltd:

Refer above

 1. Kalonikali Tonga:

Na’e toe fai mo e faka’eke’eke ‘a e Kalonikali ki he Kautaha pea na’a nau fakaha mai ai ko e totongi ki hano fakatau mai ha Vakapuna tatau ‘I he motolo tatau pea ‘I he sea pasese ‘e 34 ‘e fe’unga hono mahu’inga ke fakatau mai ‘e Tonga ha’anau vakapuna tatau ki he mahu’inga ko e USD1.2 miliona ki he fo’I vakapuna fo’ou ‘e taha. ‘A ia ko hono liliu pa’anga Tonga leva ‘e ‘I he pa’anga pe ia ‘e 2.4 miliona Tonga ki he vakapuna ‘e taha. ‘A ia ‘oku hala ‘aupito e fakamatala ia kuo fai ‘e Tevita Palu ki he Pule’anga mo e kakai ‘o Tonga ni.

Real Tonga Ltd:

‘Oku ikai ke toe ngaahi ae kalasi vakapuna ko eni. Koe totongi kihe vakapuna second hand e lava p eke mau ihe USD 1.8- 2.8 million. ‘Oku lahi ae ngaahi mea tene liliu ae mahuinga oe vakapuna.

 1. Kalonikali Tonga:

Ko e vakapuna Y12 kuo ‘osi fakafoki mai ki he Pule’anga mo e ‘ikai ke ‘uluaki fakakakato ‘e Tevita Palu ‘ene aleapau he na’e totonu ke ne fakafoki mai e vakapuna ki he Pule’anga ‘I he tu’unga tatau mo ia na’e ‘oatu kiate ia. Ka ko eni ia, kuo ne fakafoki mai ‘oku maumau pea toe fakafoki mai ‘oku lahi e ngaahi kongokonga ‘o e misini kuo ‘osi over due ke fetongi.

Real Tonga Ltd:

‘Oku mo’oni ae fakamatala ko ‘eni. ‘Oku ikai toe ngaahi ‘ae konga lahi ‘oe vakapuna ko ‘eni pea ‘oku fu’u mamafa foki ‘ae totongi oe ngaahi kongokonga oku kei ma’u.  Kuo ‘osi fai foki ‘ae toutou talanoa kihe pule’anga fekau’aki moe palopalema ko eni. Na’e fakahoko pe kihe Puleanga ae fiemau kenau tokoni ke totongi ae ngaahi me’a ko eni.

Koe vakapuna foki ko eni oku fakafuofua kihe mole TOP 16 miliona ai ‘ae kautaha hono fakalele he ta’u eni e 7 kae fakahoko pe hange koe femahino’aki moe pule’anga.

 1. Kalonikali Tonga:

Pea ko e me’a tatau ki he MA60 na’e ‘uluaki Ground pe vakapuna MA60 he 2016 ko e ‘ikai ‘I ai ha’ane kau Pailate. Pea tautea ai e vakapuna ‘I he fo’ui pe ia ‘o Tevita Palu. ‘Ikai ke kau e Pule’anga ia ha me’a ‘e taha.

Real Tonga Ltd:

Koe MA60 na’e tala fakamamani lahi e NZ  ‘oku ikai feunga ke ngaue’aki he oku ikai certified under he FAA. ‘Oku lahi aupito ae ngaahi issue fakatekiniale oe vaka ni pea faingataa foki moe training oe kau pailate I Siaina.

 1. Kalonikali Tonga:

Na’e a’u mai ki Sune 2019 na’e toe tautea ai hono ua, pea koe Ground ia hono ua ‘o e MA60 ko e ‘ikai ke ‘I ai ha G-Check pea ‘oku Ground ai pe vaka MA60 ‘o a’u mai ki he ‘aho ni. ‘Oku ‘ikai ko ha fo’ui ia ‘o e Pule’anga. Ka ko e pau’u pe ia ‘a Tevita Palu mo e founga fakalele pisinisi ‘oku ne fai.

Real Tonga Ltd:

Kuo laka hake ihe 10 miliona ae mole ihe vakapuna ihe kii taimi nounou nae ngaue’aki ai he tau nai e 3 pe’ ihe ngaahi ‘uhinga fakatekinikale pea moe political issues.

 1. Kalonikali Tonga:

‘Oku kamata ke ngaue ‘a Vava’u he fu’u mamafa pea toe uesia ‘enau fepuna’aki ‘I he ngaue ‘a e Palu Aviation moe Real Tonga Airlines pea ‘oku totonu ke fai ha tokanga makehe ki ai ‘a e pule’anga lolotonga pea fai ha ngaue fakalao fakavavevave ki ai. Pea ‘oku totonu ke tau fekumi ke ma’u e mo’oni ‘o e me’a ni. Pea ‘oatu ki he kakai ken au ‘ilo’I, kae tuku hono hiki pehe’I e totogi vakapuna ki he $382 mo e fu’u mamafa fakavalevale ki he kakai.

Real Tonga Ltd:

Koe totongi vakapuna ki Vavau oku anga pehe ni.

$99

$270 (saver)

$340

$388 Flexi

 1. Kalonikali Tonga:

‘Oku tu’u mateuteu e nusipepa ni ke toe hoko atu ‘a hono muimui’I ‘a e issue mahu’inga ni ki he malu mo e hao e mo’ui ‘a e kakai ‘I he fefononga’aki vakapuna fakaloto fonua.

Real Tonga Ltd:

Kuo laka hake ‘ihe ta’u ‘e 7’ ae fakahoko ‘ae fatongia ni ‘ehe Real Tonga moe Palu Aviation. Kuo te’eki hoko ha fakatu’utamaki ke lavea pea ke mole ai ha mo’ui ihe fefolau’aki vakapuna.

‘Oku fakahoko foki ehe Palu Aviation ae ngaahi ngaue fakaenisinia ke sevesi ae ngaahi vakapuna kotoa oku tu’uta mai ki tonga ni kau ai ae Air NZ. Virgin and Fiji Airways..

 1. Kalonikali Tonga:

Fakatatau ki he fakamatala ‘oku ma’u ‘e he nusipepa ni. ‘Oku lahi e ngaahi konga he vakapuna ‘oku toutou fakaloloa atu, kae ‘I he ‘ikai ha pa’anga ‘a Tevita Palu ke fakatau mai ‘aki e kongokonga, pea na’e ‘osi totonu ke mahino kiate ia ‘I ha toe ha mahina ‘e 2 ki he 3 ‘e ‘osi e fo’I konga koia ke fai mo order mai. Ka na’e ‘ikai ke ne fai. Pea ‘oku totonu ke fai ha ngaue ki he talangata’a moe ‘ikai muimui ‘a Tevita Palu ki he Quality Management System kuo ‘osi tu’utu’uni ‘e he Lao ke muimui ai. Ka ‘oku ‘ikai ke muimui ai, pea ‘e hoko ko e mate’anga ki he kakai ‘o Tonga kapau he’ikai ke tu’u hake pule’anga ko eni ‘o ta’ofi pea fakangata he vave taha.

Real Tonga Ltd:

‘Ihe tau e 7 kuo muimui ofi ae kau taha ihe ngaahi tu’utu’uni ae fefolau’aki vakapuna sivile . ‘Oku faka hoko foki moe ngaahi atita ‘ae civil aviation fakataha moe PASO ke fakapapaui ‘oku fai pau ‘ae kautaha kihe ngaahi tu’utu’uni ae lao.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here