Kamata’anga ‘o e Fu’u ‘Emipaea Tonga ‘o Ono’aho

0
866

1. Talamu’aki.

Talu mei he ta’u 450 AD mo hono tataki mai ‘a e fonua ni ‘i he fa’unga pule fakaTu’i ‘o kaunga ki ai e ngaahi Ha’a Tu’i kehekehe ‘e 3 ‘o ne fou mai fakatou’osi pē ‘i he ngaahi makamaile ‘o e lavame’a pea pehē foki ki he ngaahi kaupeau mo e pole ‘o e fononga’anga. Ko e taumu’a leva ia ‘o e kolomu ko eni ko hono toe ‘ahia ‘o e kuonga mo e ‘epoki ne fononga mai ai ‘a e ki’i fonua si’isi’i ka na’a ne hoko ko e senitā ‘o e sivilaise ‘o e fu’u ‘emipaea ne ‘iloa ko e ‘emipaea lahi taha faka-‘ēlia he funga ‘o māmani. Pea ‘oku taau ai ke tau mātu’aki ‘ilo ki he anga ‘a e tuku’au mai ‘a e fa’ahinga fa’unga pule ko eni mei ono’aho.

Ko e ‘uluaki fakamatala ko eni ‘e nofo taha pē ia ‘ia ‘Aho’eitu ko e fuofua Tu’i Tonga mei Langi, pea mo hono ‘afio’anga ko Va’epopoua ‘i Ma’ufanga. Te tau hokohoko atu ai pe he holongā Tu’i Tonga mo hono kuonga ne muimui mai ‘ia ‘Aho’eitu , kau mai ki ai ‘a e Ha’a Tu’i Ha’atakalaua mo e Ha’a Tu’i Kanokupolu ‘a eni ‘oku lolotonga ‘i he Taloni he ‘aho ni.

2. Tangaloa ‘Eitumatupua & ‘Ilaheva

Tokua ne ‘alu hifo ‘i ha fu’u toa ha ‘otua mei langi ko hono hingoa´ ko Tangaloa ‘Eitumatupu’a ‘o ne fakatokanga’i e ta’ahine ko ‘Ilaheva pe ko Va’apopua hono hingoa´ ‘oku kaukau pē mo fai ‘ene alaalato’o he fanga’uta ‘o Popua. Pea kuo ‘ikai manonga e ‘otua ni he’ene mamata he kaukau ne fai pea hoko atu ki ha fenunusi pea ne iku ma’u ai ‘a ‘Ilaheva Va’epopua. Kuo ifo e toutou kaka hake mo ngaolo hifo he fu’u toa ‘o faifai pe kuo feitama ‘a ‘Ilaheva pea ne fanau hifo ko ia´ koe ki’i tamasi’i pea ne tauhi pe ‘ene tama´ ‘i maama´ni kae nofo pe ‘a ‘Eitumatupua ia ‘i langi. Pea laku hifo ‘e ‘Eitumatupua ha faluku kelekele ‘umea mei langi’o lī hifo ai mo ha foha’i ‘ufi ke tō ai. Ko e mo’unga ia ko Holoki’ufi´ pea mo hono ‘ufi koe Heketala ke tō he kelekele ko ia´.

He ‘alu pē ‘a e lahi ‘a ‘Aho’eitu mo ‘ene fie’ilo ki he’ene tamai ne toki fakahinohino ai ‘e ‘Ilaheva ke kaka he fu’u toa ‘oku tu’u ‘i Tō’angakava, pea ne kaka ai ki Langi. Na’a´ ne ‘alu leva ‘i he fu’u hala lahi mo ‘atā na’e fekau ‘e he’ene fa’e´ ke ‘alu ai´ pea ne a’u atu ki he sia heulupe´ pea´ ne afe leva ai ‘o mālōlō. Ne fai ange pē kuo a’u mai e kau heulupe´ pea koe fua tama ia ke heu pea sio atu pē ‘a ‘Aho’eitu ‘o ne ‘ilo ko ‘ene tamai´ ia pea ne tu’u hake ‘o lue atu ki ai mo ne pehē atu: “‘Eiki, ‘afio pe ‘i ‘olunga kae ‘oua te ke ‘afio ki lalo, ko ‘Aho’eitu au mei maama, koe fakahinohino eni ʻa ‘Ilaheva Va’epopua ko ‘eku fa’e´ kuo u a’u mai ai ki he feitu’u´ ni koe fekumi mai ki he’eku tamai´ ko Eitumatupu’a. Ne tāfu’ua mo tutulu ‘a ‘Eitumatupu’a pea ne ‘alu atu ‘o puke mai e ‘ulu hono foha´ ‘o na ‘uma mo fetāngihi.

Pea tuku leva e heulupe´ ka na ‘alu hake ki honau ‘api´ koe faikava moe kai fakafiefia. Pea lolotonga ia hono teuteu ‘oe me’akai ‘oku fai e katoanga ‘ae fanau ‘a ‘Eitumatupu’a´, ko hono fanga foha ia ‘i langi´, ko ʻenau kātonga sika ‘ulutoa. Pea fekau ‘e ‘Eitumatupu’a kia ‘Aho’eitu ke ‘alu o mamata he kātoanga ‘a ho fanga ta’okete´ ‘a ena ‘oku fai´. Pea ‘alu ai ‘a ‘Aho’eitu koe mamata he sika ‘ulutoa ‘a hono fanga ta’okete´. Pea koe a’u atu ‘a ‘Aho’eitu´ kuo vakai mai e kau mamata kātoanga´ ki he tama´ ‘ene fotu atu´ pea kuo to’oa honau lotō ko ‘ene faka’ofo’ofa ta’ehanotatau. Pea kuo fai hono fifili ‘e he kakai´ pe koe tama´ ni koe ha’u mei fē. Pea pehē ange ‘e he fa’ahinga ne nau ‘i he heulupe´ koe ‘alo ena ‘o ‘Eitumatupu’a mei maama.

3. Fakapoongi ‘o ‘Aho’eitu ‘
Pea a’u atu e talā ki hono fanga ta’okete´ tokua ko honau tehina eni mei maama ‘ae tangata´ ni. Mole ke mama’o ha’anau fie tui ki ai pea kanoni ‘aki ‘enau meheka mo’oni he mo’usioa ‘ae kātoanga´ ia ki ai kae tuku e sika ‘ulutoa´. Pea kuo ‘ikai ke nau fa’a kātaki pea koe tuai e mātuku e kātoanga´ pea nau uiui atu kia ‘Aho’eitu ke ‘aluange ke nau ō. Pea nau taa’i pea nau haehae ia ‘o ‘ota hono kotoa, ko hono ‘ulu pe ne toe´ pea nau li ia he pupunga vao hoi. ‘I he ‘aho foki koia na’e melie ‘ae hoi´ ka koe fa’ahinga ko eni ne li ki ai e fofonga ‘o ‘Aho’eitu´, ne hoko ia ‘o kona pea tupu ai e lea … vao hoi kona he ulu o ‘Aho’eitu´.

Kae lolotonga ia´ kuo fie’ilo ‘e ‘Eitumatupu’a pe ko fē ‘a ‘Aho’eitu pea ne fekau e fefine ke ‘alu hono kumi mai. Pea ‘i he alu atu ‘ae fefine kuo mātuku mai e kātoanga kuo ‘ikai ai. Pea ne fehu’ia e mātuku mai´pe ko fē ‘a Aho’eitu. Pea tali mai e tukukātoanga ne ‘alu fano pe he’ene mata sika´ pea pulia ai. Pea kumi holo ‘e he fefine´ kae ‘ikai ‘ilo. Pea ‘alu leva e fefine´ ‘o tala ange kia ‘Eitumatupu’a kuo ‘ikai toe ‘iloa.

4. Fakamo’ui ‘o ‘Aho’eitu

Meʻa pango eni ki he loto ‘o Eitumatupu’a na’a´ ne ‘ilo kuo fakapoongi’ ‘e hono fanga foha ‘i langi´ honau tehina mei maama´ pea ko ‘ene pulia he kuo nau keina. Pea ‘alu leva e fekau ki hono fanga foha ‘i langi´ ke nau ‘alu ange kotoa ‘o lua ki ha fu’u kumete. Pea ‘i he’enau lua hifo ko ia ne fai pe ‘o fonu e fu’u kumete´ ‘i he kakano moe toto ‘o ‘Aho’eitu´. Pea fekau ‘e Eitumatupu’a ke nau o ‘o kumi mai hono ‘ulu mo tanaki mai hono hui. Pea nau o ia ‘o ‘omai pea tuku kotoa ki he kumete´ pea lingi ki ai moe vai pea paki mai e lau ‘oe nonu fiafia´ ‘o ‘u’ufi ‘aki pea hiki leva e kumete ‘o tuku he malumalu e tu’afale´ kae tau ‘a’ahi atu pe. Nae ‘alu atu hono fua vakai kuo kamata fakatahata ‘ae hui´ moe toto´ mo e kakano´. Pea toe vakai atu´ kuo mei ma’opo’opo. Pea toe ‘a’ahi atu´ kuo ma’opo’opo ‘a hono sino´. Pea ‘i hono vakai fakamuimui´ kuo tangutu hake ki ‘olunga ‘a ‘Aho’eitu ‘i he loto kumete´. Pea fakaha atu kia ‘Eitumatupu’a pea ne fekau mai ke taki ange ki fale, pea ‘ave atu ‘a ‘Aho’eitu ‘o nofo ‘i he ‘ao ‘o ‘ene tamai´.

Pea fekau leva ‘e ‘Eitumatupu’a ke foki kotoa ange hono fanga foha ‘i langi´ ki ai. Pea nau fakatahataha atu pea ne lea kiate kinautolu: “Ko eni kuo mou ta’e’ofa ‘ia ‘Aho’eitu ka ko homou tehina ia pea kuo mou fakapoongi, tuku ā ke foki ia ki maama ka ‘e foki ia ‘o Tu’i Tonga ka mou nofo pe kimoutolu fakapō heni.” Pea ne fetangihi e fanga foha ‘i langi ‘o ‘Eitumatupu’a´ ‘i he’enau toki ‘ilo fakapapau ko honau tehina, pea nau ‘ofa kia teia. Pea teuteu’i leva ‘a Aho’eitu ‘e he’ene tamai´ pea tukuange ke ‘alu hifo ki maama´ ni ke ne hoko ia koe ‘uluaki Tu’i Tonga mei Langi.

5. Tu’i Tonga ‘a ‘Aho’eitu

Pea fai atu e nofo ‘ae fanga foha ‘o ‘Eitumatupu’a‘i langi pea kuo uhu honau loto´ he ‘ofa ki honau tehina ne nau fakafonuakovi ki ai´, pea nau kole kia ‘Eitumatupu’a ke tuku ke nau ō hifo ‘o tokanga’i honau tehina´. Ne fai pe kuo loto ki ai ‘a ‘Eitumatupu’a pea ne fekau leva ke nau hifo ki maama ‘o tauhi kia ‘Aho’eitu ko e Tu’I Tonga.

6. Kau Falefā

Ko e fanga ta’okete ‘o ‘Aho’eitu ‘e toko 5:

a. Talafale – Ne tala kia Talafale ‘e ikai ha taimi te ne Tu’i Tonga ai koe ‘uhi´ kuo ne fakapo, ka te ne ‘alu pē ‘o Tu’i Faleua pea ko hono fatongia´ mo ho hako´ ko e tokoni pē mo fakafofonga e Tu’i Tonga. Ko hono hako eni ‘oku Tu’i Pelehake he lolotonga ni.

e. Tu’i Loloko – ko e fatongia fakatalutalu ko hono tokanga’i mo tataki e ngaah kātoanga ‘a e Tu’i Tonga. ‘Oku taki ai he ‘aho ni ‘a Tu’uhokokilangi mo Malupō-Mālohi

f. Maliepō – ko e Fale ko eni ne taumu’a ia ke nau fai ‘a e fatongia fakaNimatapu ki he Tu’i Tonga. Taki he ‘aho ni ‘e Lauaki pea tokoni ai ‘a Tākapu mo Hautā’ulu

h. Tu’i Folaha – ko e fatongia ko e tā maka ki he ngaahi ‘o e ‘otu langi ‘a ia ko e telio’anga ‘o e Tu’i Tonga. Ko ‘Aholangamaka mo Mailau ne na taki mai he Fale ni

i. Matakehe – ko honau fatongia ko e fakafe’ao mo leʻohi e sino ‘o e Tu’i mo hono fale mei he ngaahi faingatamaki ‘o ha malumu.

7. Ngaahi Nofo’anga

Ko eni ‘a e ngaahi feitu’u ‘o e kolo ko Tonga (‘elia ‘oku kei ui he ‘aho ni ko Popua) ne nau tu’u ‘o ha’o takai ‘a e Langi ‘o ‘Aho’eitu ko Hifomeilangi pea ko honau hingoa eni:

Talakite (Mata’aho)
Holoi’ufi (Va’epopua)
Tulitulihake
Tolopou
Totoate
Tukungafata
Tu’utu’u
Tau’angahoi
Kaipeatala
Manakotala
Malamate
Tokotokiafuakava

6. Ko e vaha’ataimi ko eni ‘oku fakafuofua ne nofo’i ai ‘a e ‘elia ko Tonga (Popua) ‘e ‘Aho’eitu pea hoko atu kia Lolofakangalo ko ha vaeua senituli nai kimu’a e ta’u 500 AD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here