Tohi ki he Etita: Koe fakatoka ‘oe fepakipaki he kautaha ‘Uhila ‘a Tonga tene malava ke tutu’i ha afi oku lahi ange

0
411

‘Etita

‘Oku ou tohi atu ko’eni koe poupou ki he kaveinga na’e ‘asi mai he Fangongomediawatch.com pea na’e toe tuku mai pee he FB ‘ae For King & Country Website – Brewing Controversy at Tonga Power Ltd could light a bigger fire teu liliu fakatonga ke pehee – Koe fakatotoka ‘oe Fepakipaki he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga tene malava ke tutu’i ha afi oku lahi ange.

Teu fakafefito pee ‘eku fakakaukau ki he ‘elito ‘oe kaveinga ko’eni oku tuku maii – Sesefina Maileseni Koe Risk & Compliance Manager ia ‘ae TPL ki he ‘uhinga ‘e maatu’aki ta’e fakapotopoto ai hono toe fakafoki ‘o Sosefina ki he ngaue mei he tafa’aki ‘oe Risk & Compliance.

Risk – ‘i he’eku ki’i fakatolo pee mei he internet ki he Risk Compliance Manager, neongo oku kehe pee ia mei he kautaha ki he kautaha. Koe tefito ngaue ‘ae tokotahani ke fakafelaave’i, review pea mo fakahoko ‘ae ngaahi polisii moe founga ngaue ‘ae tafa’aki oku ne pule’i (regulate) ‘ae kautaha koiaa.

Sai koe ngaahi ‘uhinga leve eni oku ou tui ‘e fu’u Risk ‘aupito ai hono fakafoki ‘o Sosefina ki he Tonga Power Ltd:
Oku haa mahino mai ko’ene too’onga mo’ui fe’auakii oku taaketi’i ki he kulupu kakai ‘e 2:
Ki he kau leka toki huu mai ki he ngaue’anga– Oku risk heni ‘ae foki mai ‘a Sosefina he ‘e hokohoko atu pee ‘ene taataaketi’i ‘ae kauleka (victimise tokolahi) ‘ia ki nautolu koe toki osi mai pee meihe technical school ‘o Fokololo, SUTT, STT, & Katolikaa.
E malava ke fksi’isi’ia ai heni ‘ae kau pulee ‘ehe kau leka ko’enii koe’uhi pee koe mo’ui fe’auaki mo Sosefina.

E toe malava pee foki ke mole heni ‘ae faingamalie ‘ae fanau ngaue ko’enii hono ta’ofi ‘e Sosefina kinautolu kenau hoko ko’ene slave kae oleva kuo nau mavahe mei he TPL.
Taataaketi’i ‘ae kau pulee – ‘E risk heni ‘ae fkafoki ‘o Sosefina fakatatau ki he’ene tala he ‘ene chat ‘oku ‘ohake he sosial media – ‘e lava ke kau heni ‘ae kau pule lotolotoo, kau pule maa’olunga pea moe kau CEOs. ‘E hoko koe risk he ‘e hoko ‘ene to’onga fe’auakii ke ne compromise ai ‘e ia ‘ae taha kotoa pee pea ‘e ikai lava ai ke fkhoko lelei ‘ae fatongia koe toe femaamaa’akii.

‘E toe hoko koe risk ha’ane fakamanamana ‘aki ki he kau pule ko’enii ne nau fe’auaki ke hokohoko atu ‘enau fe’auakii pee ko’ene tala ‘enau fe’auaki ki mu’a.

‘E malava ke ta’e ngauei heni ‘a hono review ‘oe risk. Fakataataa’aki , tau pehee ‘ikai review ‘ae risk ki he misini ‘uhilaa koe’uhii tokua ka ‘iai ha fe’auiaki ‘a Sosefina moe kau ngaue ki he Misini ‘Uhila. ‘E lava ke hoko heni ha vela pee maumau ‘ae misiinii koe’uhii pee kuo compromise ‘e Sosefina ia ‘ae kau ngaue va’a misini ‘ae kautahaa.

I he tafa’aki ki he Compliance – ‘E meimei tatau pee ‘ae maumau ‘e hoko he ta’e fakahoko ‘ae ngaue totonu he taimi totonu – Non Compliance pea moe Risks na’e tuku atu ‘i ‘olunga.
‘E malava ke non-compliance ‘ae kautahaa i he compromise positions ‘a Sosefina. Pea koe costs kihe ngaahi maumau ko’enii e maatu’aki lahi ange ia ‘ikai kau ai ‘ae costs ki he fehulufaki oku hoko he ngaue’angaa ‘i he tu’utu’uni ‘ae Poate ‘a Dr Aisake Eke.

Koe Compliance oku ha’u foki ia kihono fakamanatu ‘ae ngaahi me’a ke fai fakatatau ki he deadline pee schedule ki hono repair & maintenance (ko’etau fakataataa pee) ha fa’ahinga me’a ngaue he lainee pee koe misini ‘uhilaa. Kapau kuo fall victims ‘ae kau pulee he ngaahi tafa’aki ko’enii kia Sosefina, kohai ‘e toe lava ke lea pee talamai ‘ae me’a na’e tonu ke fai hono taimi totonu hili ‘ae compromise ‘ae ngaue’angaa ‘i he to’onga fe’auaki ko’eni ‘a Sosefina?

Koe konga foki ‘oe Compliance oku ou tui ‘oku ikai lahi ha lave kiai – ‘ae konga ki he’etau nofo fakafonua. Oku ikai koha toe me’a ia ke fkmatala’i ‘ae maumau oku hoko he tu’unga koiaa.

Pea kapau tetau hoko atu kihe to’onga a Seinimili Fonua- oku tonu ke fkfisi ia he kuo haa mahino mai hono loto kihe kau ngaue oku fai tu’utu’uni kiai. Fu’u ta’e ngali lotu aupito. Pea ta’engali koe mali ia taha ae kau faiako tiuta ‘ulungaanga lelei taha ae Pule’anga THS & Kolisi Tonga – Kefu Fonua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here