Tohi Tangi e PTOA ki Fale Alea ke ta’ofi tanu hala

0
1582


Nuku’alofa, Tonga – ‘Oku fakahu ki Fale Alea he uike ni ‘a e Tohi Tangi mei he fakafofonga ‘a e kakai (PTOA), ko e kole ki he ‘Eiki Sea, Nopele Fakafanua, “ke ta’ofi faka’aufuli hono fakamoleki ta’efakapotopoto ‘a e pa’anga ki he tanuhala.”

‘Oku tukuaki’i he tohi tangi ‘i he
ta’u fakapa’anga lolotonga 2019/20 ‘oku fakamole ‘e he pule’anga ha pa’anga ‘e tolungofulu ma fitu miliona ($37m) ki he tanu hala,’a ia koe pa’anga ‘e hongofulu miliona ($10m) na’e patiseti ki he tanuhala, hongofulu ma ua miliona ($12m) saving mei he Patiseti pea mo e hongofulu ma nima ($15m) mei he no fakalotofonua.Ko e founga no ko ‘eni ko hono fakatau atu ‘a e ponite ‘a e pule’anga ‘ehe pangike Fakalakalaka.

‘Oku toe hoko atu hono fkma’ala’ala ki he ‘estimeti 2020/21. ‘Oku tukuaki’i ‘i he tohi tangi ‘a e fakamatala pa’anga e Minisita Pa’anga, “kuo vahe’i ‘a e $53.98 miliona ki he ngaahi ngaue lalahi tautefito ki hono fakalele ‘o e ngaahi hala.”

Ko e kaveinga eni e 3 ‘oku tukuaki’i mamafa ‘i he tohi tangi:

I. ‘oku ta’efakapotopoto ke fakahoko ha fu’u fakamole lahi pehe ki he tanu hala lolotonga koia ‘oku fehangahangai ‘a e fonua mo e ngaahi palopalema faka’ekonomika ‘i he afuhia mai ‘a e uesia faka’ekonomika fakamamani lahi mei he to’umahaki COVID-19.

II. Kuo mau ma’u ha fakamatala falala’anga kuo’osi foaki ‘a e ngaue ki hono tanu ‘o e hala ki ha ngaahi kautaha ‘oku ‘ikai ha’anau taukei pe me’angaue pe sino’i pa’anga ke fakahoko’aki ‘a e tanu hala.

III .Na’e ha foki ‘i he feme’aki ‘i he Fale Alea ko e kuo ‘ave ‘e he Pule’anga ‘a e pa’anga ki he tanu hala ki he pangike Fakalakalaka ke no mei ai ‘a e ngaahi kautaha ko ‘eni kuo nau ma’u ‘a e ngaahi ngaue tanu hala pea malu’i ‘oku malu’i ‘e he Pule’anga.

IV. Koe ngaahi kautaha ‘oku nau ma’u ‘a e ngaahi ngaue tanu hala ‘oku ‘iai ‘enau fekau’aki mo e ni’ihi ‘i he kapineti ‘a ‘ene ‘Afio mo e Fale Alea.

‘I he taimi tatau pe, ‘oku faka’ika’i he ‘Eiki Palemia, Pohiva Tu’ionetoa, ‘oku iai ha maumaulao fakau’aki mo e tanuhala.

‘Oku faka’ata ‘i he kupu 8 ‘o e Konisitutone ki he kakai ha’anau totonu ke fa’u ha tohi tangi ki Fale Alea.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here