Opinion: Tonga Aviation

0
9839
RealTonga, Tonga domestic airline

Tonga Aviation Industry

Nuku’alofa, Tonga – Tulou moe Hau e ‘Otu Tonga, Hou’eiki, Fale Alea, Palemia moe Pule’anga kae ‘umaa e Tonga kotoa kae fai ha fakatalanoa ki ha Kaveinga ‘oku ou tui ‘oku kau he ngaahi kaveinga tefito ke fai ha lukuluku fakakaukau kiai ko’uhi koe langa fakalakalaka ki he kaha’u.

Koe tupu mei tu’u’anga fakasiokalafi ‘o Tonga ‘e maatu’aki mahu’inga ‘aupito ke ma’u ha fakakaukau tefito ‘o e palani lele loloa kihe fetu’utaki ‘i hano tapa pe. Ka teu nofo pe he fakatalanoa ko eni ‘ihe Folau Vakapuna.

Koe fehu’i ‘oku mu’aki ‘i ha fakakaukau kihe kaveinga Folau Vakapuna pe ‘oku fiema’u ‘e Tonga ke ‘iai ha’ane kautaha vakapuna, koe tali kihe fifili ko eni, ‘IO. ‘Ihe ‘uhinga lalahi ‘e ua:

  1. Koe kainga Tonga taka muli ‘oku tokolahi ‘ange ia ‘ihe kakai nofo i Tonga. Pea ‘oku ‘alu kihe tokolahi ange ‘i he to’utangata 2, 3 ‘okapau te tau lau ‘a e 1960-1970+ koe to’utangata ‘uluaki ia. Pea ‘oku ‘ikai ngata ‘i he fakalaka ‘a e ako he to’utangata ko eni moe ‘ilo ngaue. Pea koe maketi eni ke tukupau ‘i hano fakatupulaki kiha kautaha vakapuna. Na’a tau ‘osi lava eni ki mu’a he RTA ‘i Australia ‘ata’ata pe.
  2. Koe sekitoa ‘o e Takimamata koe sekitoa tefito ia kihe halanga pa’anga ‘a e fonua pea koe fakamole kihe folau ki Tonga he malumalu ‘oe takimamata ke pule’i mo ‘iai hatau le’o ‘oku mamafa fekau’akitonu moe totongi folau ki Tonga ‘o kamata mei he halanga maketi tefito U.S, Australia and N.Z. Pea ko hono solova’anga koe ‘iai pe ha’atau kautaha vakapuna fakafonua. 

He ‘ikai teu lave kihe Folau Vakapuna mo hono ‘aonga kihe fefakatau’aki he fakalaka fo’ou ‘oku lalaka kiai a Mamani ‘i he maketi Toutai moe Ngoue. Ka ‘oku ‘iai e me’a ‘oku totonu ke tau matu’aki tokanga kiai. ‘E ‘ikai ke lahi ha ngoue ia ‘a Tonga ke fakatoli’a e fiema’u ‘a e Tonga ‘i muli he ‘aho ni.

‘I he ngaahi tefito’i fakakaukau ‘oku ‘oatu ‘i ‘olunga kuo taimi leva ketau to’o e faingamalie koeni ke fakatoka ha palani fakalakalaka ki hano toe fokotu’u ‘o e RTA ‘e he Pule’anga koe kautaka vakapuna fakafonua. ‘Oku mahino kiate au ‘a e fakatamaki kihe Real Tonga pea ‘oku sasala e talanoa kiha fetakinima ‘a e RT moe pule’anga. Pea koe fili fakapotopoto pe ia he ‘ahoni ka kuopau ke fakahoko eni ‘i he malumalu ‘o e palani ‘a e Fonua ke toe fokotu’u e RTA kihe maketi tefito fakavaha’a-pule’anga.

Koia ai kuopau ke tau kamata he tukunga ‘oku tau ‘iai he lolotonga ni:

RTA Fakalotofonua (RTA Domestic) hoa ia moe RT kihe Fakalotofonua.

RTA Fakavaha’a-Pule’anga (RTA International) Pule’anga ‘ata’ataa pe ia. 

Tau palani kihe kaveinga koia pea fakatokanga kihe fonua kotoa pe  moe kautaha ‘oku tau fengaue’aki he ‘aho ni ‘e toe fokotu’u ‘e Tonga e RTA. Koe ta’epau ko eni ‘oku hoko kihe Virgin ko hotau matapa moe faingamalie ‘oku ‘iai. Pea ‘amu ange ‘okapau te tau Tauhele ‘Ulu mai ha taha mei he Virgin pe ko fe ha feitu’u he tu’unga fakangaue ‘oe ‘aho ni ke falei e Pule’anga fekau’aki moe ngaue ni.

Ka ‘ihe talanoa ki hono toe fakakapakau e RTA kuopau ke o fakataha ia moe Fakalelei ki hotau Mala’e Vakapuna kihe kaveinga ma’olunga ange koe teu a Tonga koe hifonga/hakenga (Hub) kihe Folau Vakapuna. Kuo fuoloa ta’u e feinga ‘a NZ mo Fiji kiai ka ‘oku hoko e tu’u ‘a Tonga ‘i he lotoloto ‘o e pasifiki koe hifonga/hakenga faka-natula ‘o e folau vakapuna. Koe ‘uhinga e fakatalanoa ‘i he hu’uhu’u moe vavanga koe kehenga e ngaahi fonua lalahi ange na’a ‘i he malumalu e Ha’a Tu’i Tonga koe ha ne fili ai ki’i motu si’i tahaa ke tu’ula ai. Mahalo koe ‘ahoo eni.

Kaekehe ‘oku fai e fakatalanoa moe fakatokanga  ke fokotu’u mu’a ha kulupu/timi tau’ataina (mei he tukunga oe faka-politikale lolotonga) ke fakatoka e fakakaukau ni ‘okapau e afea ha faka’amu ke hoko koha langa fakalakalaka ma’ae fonua ‘i he kaha’u.  Na ‘oku teo ‘iai ha fakakaukau ‘e lelei ange ‘e tali moe loto hangamalie.

Fakamolemole na’a kuo te tamulea ka koe muna pe ma’ae kaha’u e fonua.

‘I he loto faka’apa’apa mo’oni.

Inoke Fotu Huakau

‘Univesiti Lo’au.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here