Tohi Ki he ‘Etita – Ngaahi fehu’i ki he ongoongo ‘a e Civil Aviation

0
1608
‘Etita,
Kole ke ‘oatu pe mu’a ha fanga kii tali kihe ongoongo ne tuku mai mei he potungaue va’a sivile (CAD). Teu tali atu pe ‘o fakatatau kihe ngaahi poini na’e ‘omi ‘aki ‘a e ongoongo koeni:
# 7- ‘Oku ikai mo’oni ‘ae pehe na’e ikai ke kau mai ‘ae PASO kihe certification ‘oe Real Tonga. Koe PASO na’a ne fkhoko ae ngaue koeni ‘ihe 2013.
#8- Koe protocol ‘oe fetu’utaki moe PASO mo kole ha service ke fai he’e PASO ‘oku ‘ave hangatonu kihe Operation Manager moe GM pea mei ai leva te nau allocate mai ha kau inspector ke nau fkhoko e services koeni. Ko Tevita Tohi na’a ne interview e talekita oe sivile, Kilifi Havea he’ene hu mai o ngaue, pea ‘oku na fai eni hange eni ‘oku owe e Kilifi ia ka Ti Tohi ‘ene hu mai. ‘Oku ikai ke talnoa hangtonu pe fili atu ‘ehe talekita ia ko hai ke hau ‘o fai e ngaue ‘oku fkhoko.
#9- Koe fehalaaki (fault) ‘o hai ‘ae ikai ke renew e SLA koeni moe PASO? Is it PM or CEO?? Koe fatogia o koe talekita keke fkpapau’i ‘oku current ‘ae ngaahi aleapau koeni.
#10- Koe ha ne fai ai e fetu’utaki hangatonu ia ka Tohi?? Ikai koe uhinga (you) talekita still owe him he koia na’ane fakahu mai koe kihe lakanga koeni?? Ko Tohi na’a ne interview koe ho’o hu mai o ngaue? ‘Oku ‘ikai koha ‘ofisa fale’i ma’oluga a Tohi he PASO, ko Tohi koe taha pe ‘oe kau inisipekita. Ko hono lakanga he PASO koe AWI inspector only. Ka koeni kuo kapa mai ia kene fale’i e ia mo fai e ngaahi ngaue lahi ‘oku ikai ha’ane ilo mo kaunga kiai.
#11-Ko mahina e 3 koeni ‘oku kei kau pe ia i he si’isi’i moe vave kihano certify ‘oe AOC kiha kautaha. Ne iai ha founga ngaue i fe na’e faita’ai pe lekooti i Tonga ni o sent ki Nu’usila ka Tohi kene fai mai assessment ‘o ikai fai ha onsite inspection (sio mata), etc. Oku falala’anga nai ke fai ‘aki pe ha ‘atita mo ha check ‘ae Zoom?
#12- Koe loi ‘ae pehe nae tali he’e PASO ke ngaue’aki pe a Tohi kene fkhoko e ngaue koeni. Ko Tohi ‘oku ikai ke i Tonga ni oku lolotoga i Nuusila ia i hono famili. ‘Oku anga fefe ae tali o Tohi kene fkhoko eni oku ikai ke i Tonga ni?
#13- Na’e osi omai ‘ehe PASO enau certification plan kihe Lulutai. Na’e omai ke oage ha consent ae talekita kiai pee tali e Tonga ni ae palani koeni. Koe palani koeni ‘oku kau kotoa Ai ae timeframe moe activity e carried out. Koe totongi kiha certification ‘o ha AOC koe laini atu pe ihe mahu’iga koeni ne state mai ‘ehe PASO. Ne fai kotoa ‘ae ngaahi fkvave’i koeni koe ‘uhi pe koe fiemau ‘ehe PM pea moe loto pe ae talekita ia ke tamatei ‘osi e kautaha ‘a Tevita Palu (RealTonga). ‘Oku ha mai heni ‘ae loto kovi moe ikai loto ke iai ha lelei ia ‘ahaa taha. Toe tamate’i pe ‘ehe Tonga e Tonga. Koe palani ae PASO ne omai koe fkfuofua ia ae PASO kiha ava e boarder ke lava ‘o tukuage mai ae kau inisipekita ke nau omi ke faka-kakato ‘ae konga kihe phase 3 ‘oe certification koe on-site inspection, ‘aia ‘oku fiema’u ai ke physically check ‘ehe kau inspector ae ngaahi mea kotoa i heni (Tonga) ‘ae airline.
#14- Ko Tohi na’a ne fkhoko e ngaue ma’ae Sivile- Tonga koe tokoni ke fa’u ae ngaahi manual kihe twu ‘oe atita mei he ICAO ihe 2019. Na’e oage e Kilifi Havea ‘ae ngaue koeni ma’a Tohi i he direct source pe, ‘o ikai toe tuku ki tu’a ke bid mai kiai ha kakai. Koe mahu’iga ‘oe ngaue ni koe 3 kilu ihe mahina pe e 6. Na’e ui leva he’e talekita ‘ene timi i Tonga ni pe ke nau fai ae Certification mo Tohi mei NZ. Kau heni a Terry Obrien koe tama Nu’usila laiseni enisinia vakapuna. Ne ikai toe ngaue ‘a Terry talu mei he 2014 ‘i he uhinga ko ‘ene medical status, plus na’e iai e issue kimu’a i hono tuku ki tu’a koe uhi ko ‘ene consume e ‘olokaholo lolotoga pe ‘ene fkhoko e ngaue. Ne toe ui leva moe tama e taha ko Naveet Sharma koe tama pailate pe eni ihe Lulutai. Koe conflict of interest eni ae hau pe tama mei he Lulutai o toe kau ihe timi oku nau sivii ae AOC ‘ae Lulutai. Na’a ne omai eni koe flight operation inspector kene fai e chack age ngaahi me’a kotoa relate kihe operation ‘oe vaka. Na nau fai e check pea ne fehu’ia pe ko hai leva na’a ne fai e check ‘ae tafaki security koeni ‘ae AOC certification, he ‘oku ha mai na’e ikai ke iai ha taha kene fkhoko eni. ‘Oku iai ‘ae fifili koe kakai koeni na’e omai he’e talekita pe kuo nau ‘osi fkhoko nai ha ngaue pehe ni kimu’a pe kuo na kau nai ‘ihe AOC certification kimu’a? Oku fili noaia pe ‘ae kau inisipekita ia ke nau fai e ngaue koeni? Oku ikai ko ha’ate mau laiseni pe pea e lava leva ia kete fai ae ngaahi ngaue koeni. Ne kau ihe timi koeni mei he sivile ‘ae mali pe ‘oe talekita koe niece ia oe PM moe ki’i kau ngaue tokosi’i, ‘o kau ai ae kau leipa ‘oku te’eki lava ‘o ta’u enau ngaue ihe tafa’aki ni.
#15- Toe feinga ‘a Akosita Lavulavu ke tuli tonuhia mai ‘ihe hili ‘ene me’a he huufi, na’e fai ae ngaahi ngaue ‘o fakatatau kihe PASO. Minister you’re misleading our people. ‘O ikai ngata ai ka oku mou loi mai pea ke mou ilo’i you’re dealing with safety pea he ikai ha me’a kene fkfeatugia’i ae safety.
#16 – Ikai koe uhinga ho’o mou go outside of PASO koe’uhi ke fkfaingofua ho’omou mio’i moe loi moe shortcut?? Ke lava ae ngaahi fokotu’utu’u koena ‘oku mou loto ke fkhoko.
#17- Tuku e talanoa ia kihe ICAO he ka tu’u hake ha taha ‘o lipooti ho’omou me’a na’e fai moe process kihe ICAO ikai koe tu’u mai ia ae ICAO ‘o issue ae State Safety Concern (SSC) ma’a Tonga, pea e ikai ngata ihe ta’ofi ‘oe air transport ka koe ruin ai pe ae reputation ‘a Tonga as a contracting state to ICAO.
#18- Kapau ‘oku mou kei tu’u malohi mai pe na’e fou kotoa he founga moe requirement.. koe ha ku lava ai ‘a Edgar Cocker ‘o CEO hili koia ‘oku ikai kene meet e requirement ‘oe CEO, he has no experience in aviation at all.
Faka’osi leva, koe ha ‘oku kau holo ai e talekita he ngaahi arrangement ae new airline osi koia, koia pe oku toe ha’u ‘o sign off e setifikeiti?..Koe ha ‘oku kau ai he fkhoko koeni e ‘atita moe ngaahi ngaue koeni kihe AOC, at the end of the day koia tene endorse mo sign off e AOC??
Koe ngaahi involvement ‘ae niece ‘oe PM ka koe mali ia ‘oe talekita ‘oku kaunga kotoa pe ia ki heni ke foaki e AOC ‘ae Lulutai.
Malo,
Concerned Tongan in Tonga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here