Letter to the Editor: Fakatalanoa Politikale

3
694
photo credit: Newsweekly

Etita,

Fakatulou atu kihe Hau ‘o e Otu Tonga, Hou’eiki, Pule’anga moe Tonga kotoa kae ‘ataa ke fai ha fakatalanoa.

Kau fakatalanoa mu’a kihe uho ‘o e palopalema ‘oku tau fehangahangai moia ‘ih e lolotonga pea ‘oku ‘iai ‘eku tui te tau hokohoko atu kihe kaha’u pea toe kovi ange.

Koe ‘uhinga tefito e palopalema ‘a ‘e tau talanoa Temokalati ‘oku pehe ni. Koe talanoa Tomokalati ‘oku ‘iai hono konga lalahi e ua. ‘Uluaki, koe Temokalati ‘iate ia pe koe ‘Aitolosia faka-politikale, pea ko hono ketoketo’I fakakaukau ‘oku talanga’I ia he fungavaka ma’olunga taha ‘o e ‘Ilo ‘iha Sosaieti. Ua, koe Temokalati he malumalu ‘o ha Fa’unga Pule ‘oku ngaue’aki kiai. Fakatata, ‘I hono fotunga fakaaitolosia ‘oku fakava’e ‘aki e fakakaukau hange koe pule ‘a e kakai, pule ‘a e tokolahi ‘o maliu mai he kuonga kimui ni koe pule ‘a e Lao. Koe konga ki hono ngaue’aki kihe talanga Temokalati ihe ‘ malumalu ‘o e ngaahi Fa’unga pule lalahi, koe Pule Faka-Lepapilika, Kominiusi, Sosiolisimi moe Pule Faka-Tu’i. Katoa kinautolu ‘oku nau kehekehe ‘I he Fa’unga moe Founga. Koe konga leva eni ‘oku va’inga ai e kau ngaue faka-politikale ‘o e fonua takitaha. ‘I he ‘uhinga koia ‘oku ‘ikai ha Fa’unga Pule ia koe Temokalati, koe Fa’ungapule ‘oku Faka-Temokalati. O ‘uhinga ia koe Fa’unga ngaue’aki ‘a e ngaahi elemeniti ‘oku talanoa’I ‘e he ‘Aitolosia Temokalati. Pea koe fungavaka eni ‘oku veipa ai e ngaahi Fa’unga Pule kuou lave kiai.

Koe palopalema tefito leva ‘o e talanoa faka-politikake ‘i he ‘I Tonga ‘aho ni ‘oku fakalea mahino he Talanoa-‘Uhinga koe Ketoketo’I Fehalaaki. ‘O ‘uhinga ia ‘o pehe ni, koe talanoa temokalati he malumalu ‘o e pule faka-lepapilika ‘oku natula kehe ‘aupito ia moha talanoa Temokalati ‘I ha toe Fa’unga. He ‘ikai talanoa Temokalati ‘I he malumalu ‘o e Fa’unga Pule Faka-Lepipilika pea ‘e tonu e ola koia kihe Fa’unga Pule Fakatu’I pe Kominiusi. Pea koe tefito’I fehalaaki eni na’e hoko ki he’etau talanoa faka-politikale talu mei kamata’anga ‘o a’u mai kihe ‘aho ni. Ko hono talanoa’I ‘e he kau va’inga faka-politikale ‘oku ‘ikai koe levolo ia moe kakai ‘oku nau talanoa’I e ‘Aitolosia he ‘e iku ma’u pe ia ‘o holofa kihe fiema’u fakafo’ituitui ‘a ha taha. Ko hono ngaue’aki ‘e ha fa’unga ha ‘elemeniti faka-temokalati kuopau ke sivisivi’I fakalelei pe ‘oku fenapasi ‘a e ‘elemeniti moe Fa’unga ‘oe fonua moe founga.

Koe ha leva hano vete e fakapona fakapolitikale ko eni? Kau ki’I huluhulu atu ha hala ki he kaha’u. Koe ‘etau palopalema lahi taha he ‘aho ni, koe ‘ilo lelei ‘a e tonounou ‘o e liliu 2010, pea ‘ikai ke loto lahi e Fale Alea ke Fakatonutonu kae tanumaki ‘aki e fehalaaki. ‘Ilo ‘oku fehalaaki e Founga Fili (faulty voting system), ‘ikai fakatonutonu. ‘Ilo ‘oku fehalaaki e Fakavahe iiki (creation of constituencies for political reasons such as pseudo party system not for development infrastructure), ikai fakatonutonu. ‘Ilo ‘oku ‘oku hala e tufa pa’anga fakavahe (immoral distribution of funds to parliamentarian), ‘ikai fakatonutonu. ‘Ilo ‘oku ‘ikai potupotu tatau hono fakafofonga’I e ngaahi vahe fonua (unequal representation), ‘Ikai fakatonutonu. ‘Ilo ‘oku fu’u tokolahi e Fale Alea kihe ivi fakapa’anga e fonua (a parliament unalign with the economic capabilities of the country), ‘ikai fakatonotonu. Koe pule’anga eni ‘e 4 meihe 2010 ‘oku te’eki ‘iai ha Pule’anga/Fale Alea ‘e toe fie ala kiha momo’I fakatonutonu e taha. Fai mo fakapaaki e hangatamaki fakapolitikale ke ‘au ki tu’a hono feliha’a pea toki faka’amu kiha fiemalie.

Koe feliha’a Fakapolitikale ena ‘oku melemo ai e fonua. Pea ‘oku toe fu’u faka’ofa ange ‘a e fa’u lao ke nofo mo fakangalilelei he kinoha’a ko eni. Ko hono nunu’a ‘oku ha mata’a’a mai he ‘aho ni. Talu mei 2010 e kapekape, moe anga fulikivanu hotau fa’ahinga he ngaluope fakasosiale, fakasiosiokehe pe kau fa’u lao, ‘ova he ta’u e hongofulu. Ta’efa’alau e talisone, fakasiosiokehe e Lao. Neongo ‘oku tau hahaka he ‘aho ni ke fa’u lao kihe fulikivanu ko eni, koe nunu’a eni ia e palopalema ‘oku loloto ange, he ka fai ha sio fakalelei kiai, koe kinoha’a e founga ngaue pea kuo toe uesia e kakai moe fa’unga he ‘aho ni. ‘Ikai ke fakatonutonu he’ene kei si’i.

Ka ‘ikai ke foki hotau Fale Alea ‘o fakatonutonu e Liliu noa’ia moe ta’e’ilo ‘o e 2010. Pea toe kamata e talanoa Temokalati he malumalu ‘o e Pule’ang Faka-Tu’I ‘e hoko pe e fakalelei fakapolitikale ia koe muna kihe fonua. Pea ‘oua na’a tau ‘amanaki ‘e lava ‘o fakalele’I ha kihi’I me’a he ngaue kuo fakatoka ‘e Tupou I. Koe talanoa kihe kakai/masiva moe ha fua pea nau tulimui kia kinautolu kuo nau ‘osi papataiso he vai ‘oe Kapitalisi koe koto launoa. Koe Temokalati, koe ‘oatu e Tau’ataina keke kumi aki ho’o totonu he funga ‘o e Lao ‘oku ‘ikai koe tufa totonu keke fa’iteliha he Lao moe Tu’utu’uni Ngaue ‘a e fonua.

‘I he loto Faka’apa’apa mo’oni,
Inoke Fotu Huakau, ‘Univesiti Lo’au

3 COMMENTS

 1. ‘Oku ou tui lahi ‘aupito ki he fakamatala ko eni ‘a e Palofesa.

  ‘Oku tau fiema’u ha kau Fakafofonga Falealea poto mo mahino kiate kinautolu ‘a e ‘uhinga ‘o e Temokalati, mo e Lao, kae lava ke nau faka tonu tonu e ngahi me’a ko eni ‘Oku Lau ki ai e Palofesa.

  Ko e palopalema is he ‘Oku lahi is nautolu ‘Oku nau ‘efihia he corruptions pea kuo ‘ikai ke mahu’inga ia kia nautolu ka nau ki he Faihala pea to e ‘omai mo e kakai hala ‘o ngaue’aki.

  Ko e fu’u palopalema eni ia kuo hoko ia ko e konga ‘etau culture, pea ka lava ke tuku a e fakapone pea ‘e lava leva ke tau nga’unu ki mu’a.
  Ko e solova ‘anga e palopalema ko e fokotu’u he vave taha ‘a e Anti-corruption Commissioner ke ne enforce e Lao kuo ‘osi fa’u mo paasi pea ke tautea’i leva e kau Faihala pea ‘e toki lava ke fai ha laka ki mu’a.

 2. ‘Oku ou tui lahi ‘aupito ki he fakamatala ko eni ‘a e Palofesa.

  ‘Oku tau fiema’u ha kau Fakafofonga Falealea poto mo mahino kiate kinautolu ‘a e ‘uhinga ‘o e Temokalati, mo e Lao, kae lava ke nau faka tonu tonu e ngahi me’a ko eni ‘Oku Lau ki ai e Palofesa.

  Ko e palopalema ia he ‘Oku lahi ia ‘Oku nau ‘efihia he corruptions pea kuo ‘ikai ke mahu’inga ia kia nautolu ka nau kuikui ki he Faihala pea to e ‘omai mo e kakai hala ‘o ngaue’aki.

  Ko e fu’u palopalema eni ia kuo hoko ia ko e konga ‘etau culture, pea ka lava ke tuku a e fakapone pea ‘e lava leva ke tau nga’unu ki mu’a.
  Ko e solova ‘anga e palopalema ko e fokotu’u he vave taha ‘a e Anti-corruption Commissioner ke ne enforce e Lao kuo ‘osi fa’u mo paasi pea ke tautea’i leva e kau Faihala pea ‘e toki lava ke fai ha laka ki mu’a.

 3. Poupou atu ki he talanoa koena pea koe mo’oni aupito. Ka oku fiema’u ke fakamaama hotau kakai he ‘oku makatu’unga e fili e kau fakafofonga mei he ilo, poto pea moe maama oku nau fkhoko aki enau fili tauataina.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here