Tohi kihe ‘Etita: Faka’ilonga ‘o e faihala

0
2281

‘Etita,

‘Oku tatala ma’u pe e pulonga ‘o e fifili he taimi ‘oku fasitanunu e ngaahi kaupeau he halafononga ‘o e tangata ha vaaita ‘o e lau ‘ene sivilaise. ‘Oku tu’ula ai ha fifili kiha felave’I ‘o e ngaahi peau faka-mamani-lahi ‘oku ha ho’o kupenga-ope he mahina ‘uluaki ‘o e 2021. Ka, ‘oku tohoaki e tokanga kiha kaveinga ‘e ua kuo ofongi ‘e he matanga tonga. ‘Uluaki koe “Corruption kills people”; ua, koe ”Covid-19“ ‘I hono ngaahi fotunga kehekehe. Fakatou’osi kinaua ‘oku ne lave’I e ‘Otu Tonga.

‘Ulaki, ‘oku ‘aonga pea tu’utaiki ke fai ha tokanga ‘a e fonua kiha tu’unga ‘e ala tu’u ai a Tonga ‘I he tanaki tu’unga faka-mamani-lahi ko eni, fekau’aki moe Faihala neongo ‘oku fakaha ne ‘ikai fakakau kitautolu he tanaki tu’unga. ‘E lava pe ke tau pehee, na’e ‘ikai ma’u e ngaahi fakamatala faka-pule’anga ‘oku fiema’u mo fakatefito e fakamaau‘a ha kautaka pehe ni.

Ka e fai ha feinga fakaofiofi ki ho tau tu’unga fakatefito he fakamatala kuo folahi mai. Mei he pasifiki ‘oku ma’u ai ha tu’unga ‘e tolu: Vanuatu 43, Papua N 23 mo Solomon 42. Ka ‘okupau te tau ngaue’aki ‘e me’afua (100—–(50 49 48 47 46 45 44 (43 42—–(25 24 23—–0)). Fakakulupu, ‘oku matamata te tau nofo he kulupu (50….25 (25——0). ‘Okapau te tau fakakau mai e ni’ihi e ngaahi ‘elemeniti mahino ‘o e me’afua ko eni: Fakaivia e ngaahi sini fakangaue ‘oku nau ngaue kihe faitotonu (Strengthen Oversight Institutions, fiema’u hono ua, koe me’a fekau’aki moe ‘ata- ki-tu’a ‘a e foung foaki ‘o e ngaahi polokalama ngaue (procurement (ensure open and transparent ( knowing who, what, why, how and how much) contracting) ,taukapo’I e ngaue faka-temokalati ‘aia koe pule ia ‘a e lao (defend democracy promote civic space),tukuange atu e ngaahi fakamatala mo’oni mo fekau’aki (publish relevant data).

Ngaahi faka’ilonga ‘o e faihala: ngaue ‘a e kau ngaue faka-pule’anga ‘o kumi monu’ia ‘aki hona fatongia (Public servants demanding or asking money or favours I exchange for service) , ngaue hala ‘aki e pa’anga ‘a e pule’anga (politician misusing public money or granting public jobs or contracts to their sponsors and families, corporation bribing officials to get lucrative deals).

Kotoa e ngaahi ‘ulungaanga moe to’onga ‘oku uho ai e me’a koe faihala ‘oku ‘aonga ke mafuli mai ‘o hulu’I aki e tu’unga ngaue ‘oku longoa’a ai a Tonga he ‘aho ni. Tuku ange ‘a e tokanga kihe konga ‘uluaki, ‘a e ngaahi me’a ‘oku fiema’u ke lehilehi’I ha pule’anga mei he toonga ‘o e faihalaa. Konga hono ua, koe ngaahi faka’ilonga ‘e ne hoko.

‘Ihe ‘uhinga ‘oku mata’a’aa fau ke fa’u ha aofangatuku mahino ki he tu’unga ‘oku ‘iai e pule’anga he ngaahi konga ki mui ni he ‘ikai teu toe lave kiai. Ka ‘oku ‘aonga ke ‘oatu ha fakafuofua ki hota tu’unga he me’afua kuo he’aki. Mei he ngaahi tonounou kuo ho’ata mai he ngaue ‘a e fonua he meimei ta’u ‘e hongofulu ta’u kuo tau fakalaka maai ‘o a’u kihe lolotonga ni, ‘e ‘ikai mama’o ke tau aofangatuku ‘oku nofo ‘a Tonga ‘ihe pa-sikeili-mata’ifika koe (25…..0) ‘aia koe tafanga maa’ulalo tahaa ia. Fakatatautau kihe tu’unga fakafuofua ‘o e pule-lelei, ‘ata ki tu’a, mo’e pule ‘a e lao.

Faka’apa’apa atu.
Inoke Fotu Hu’akau

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here